HR & Admin Officer

Job Description
  • เป็นผู้รับสมัคร จัดหา บุคลากรของบริษัท ให้ได้ตรงตามที่หัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารต้องการ
  • สามารถประเมินและวัดผลผลงานของพนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • สามารถควบคุมกฏระเบียบของบริษัทได้ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
  • จัดทำและดูแลสวัสดิการ Benefit ต่าง ๆ รวมถึง ภงด.1 และประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา
  • ดูแลเรื่องเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อื่น ๆ
  • ดูแลเรื่องการประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น สัมมนา จัดเลี้ยงบริษัท รวมถึงกิจกรรมสังสรรค์สำหรับพนักงานในบริษัท
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามหัวหน้าผู้บังคับบัญชา